VINACONEX3 Thông qua kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 – Vinaconex3