VINACONEX3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán – Vinaconex3