VINACONEX3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 – Vinaconex3