VINACONEX3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018 – Vinaconex3