VINACONEX3 thông báo thay đổi nhân sự – Vinaconex3