VINACONEX3 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng – Vinaconex3