VINACONEX3 Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – Vinaconex3