VINACONEX3 Thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Trương Huyền – Vinaconex3