VINACONEX3 Thay đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động – Vinaconex3