VINACONEX3 Nghị quyết Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 – Vinaconex3