VINACONEX3 Hồ sơ mời chào giá Tư vấn lập hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/quốc gia – Vinaconex3