VINACONEX3 Giấy mời họp và các thông tin liên quan Đại hội Cổ đông năm 2018 – Vinaconex3