VINACONEX3 Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng – Vinaconex3