VINACONEX3 Giải trình về Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2016 – Vinaconex3