VINACONEX3 Giải trình và Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III 2017 – Vinaconex3