VINACONEX3 Giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 – Vinaconex3