VINACONEX3 Giải trình lợi nhuận Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 – Vinaconex3