VINACONEX3 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 – Vinaconex3