VINACONEX3 Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 – Vinaconex3