VINACONEX3 đã phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức – Vinaconex3