VINACONEX3 Công bố Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị – Vinaconex3