VINACONEX3 Công bố thông tin về việc Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị – Vinaconex3