VINACONEX3 Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ – Vinaconex3