VINACONEX3 Công bố Quyết định miễn nhiệm TGĐ ông Kiều Xuân Nam – Vinaconex3