VINACONEX3 Công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – Vinaconex3