VINACONEX3 Công bố Nghị quyết Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2018 – Vinaconex3