VINACONEX3 Công bố Giải trình lợi nhuận Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 – Vinaconex3