VINACONEX3 Công bố Biên bản kiểm phiếu – Vinaconex3