VINACONEX3 Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019 – Vinaconex3