VINACONEX3 Công bố Báo cáo Tài chính riêng Q4 2018 – Vinaconex3