VINACONEX3 Công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2019 – Vinaconex3