VINACONEX3 Công bố Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q4 2018 – Vinaconex3