VINACONEX3 Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 – Vinaconex3