VINACONEX3 Công bố Báo cáo giao dich Cổ phiếu của bà Nguyễn Lệ Hoa – Vinaconex3