VINACONEX3 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Vinaconex3