VINACONEX3 Báo cáo tài chính riêng và Giải trình năm 2017 – Vinaconex3