VINACONEX3 Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ – Nguyễn Đức Dũng – Vinaconex3