VINACONEX3 Báo cáo Bà Nguyễn Lệ Hoa không còn là Cổ đông lớn – Vinaconex3