Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VC3 – Vinaconex3