Vinaconex3 – Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3

Lĩnh vực hoạt động của Vinaconex 3